Príboj 558, 976 13 Slovenská Ľupča, SR

9×19 Luger